Prace archeologiczne

Realizowany Projekt przewidywał przeprowadzenie badań archeologicznych w wybranych pomieszczeniach skrzydła północnego Zamku Wysokiego. Celem badań było wyjaśnienie niektórych problemów badawczych związanych z historią zamku malborskiego. Część z wykopów jest już przebadana, w niektórych przed badaczami pojawiły się nowe wyzwania.
 
Do chwili obecnej prace eksploracyjne zostały zakończone w trzech zaplanowanych odkrywkach. Zlokalizowane są one w piwnicy skrzydła północnego oraz w dwu pomieszczeniach przy szyi bramnej prowadzącej na Zamek Wysoki. W pomieszczeniu piwnicznym – gdzie wcześniejsze badania georadarowe wskazywało na możliwość istnienia głębszych piwnic – znaleziono starą beczkę pełną zestalonego wapna; piwnic – niestety – jednak nie było. Niewłaściwa interpretacja wyników badań georadarowych wyniknęła z faktu, iż odbijający się od otaczających pomieszczenie ścian sygnał dawał w zalegającym pod posadzkami gruzie efekt odczytany jako zagruzowane pomieszczenie. Dwie odkrywki w pomieszczeniach w części zachodniej skrzydła północnego wyjaśniły natomiast wiele problemów badawczych związanych z datowaniem poszczególnych murów tej części warowni.
 
Niespodzianką jest odkrywka zrealizowana w Kaplicy św. Anny. Tutaj georadar wskazał na istnienie niewielkiej, nieznanej dotąd krypty. Po zdjęciu posadzki okazało się, że wspomniana krypta to murowane schody prowadzące do dużej, obecnie zagruzowanej w początku XIX wieku, krypty grzebalnej pochodzącej zapewne z okresu bytności na zamku Jezuitów. I co najciekawsze – w niewielkiej odkrywce badawczej odsłonięto fragmentarycznie dwa pochówki ludzkie. W trakcie specjalnej narady poświęconej temu odkryciu zapadła decyzja o eksploracji całego odsłoniętego pomieszczenia. Łączy to się z koniecznością przebadania około 100 metrów sześciennych nasypu gruzowego oraz około 40 metrów kwadratowych warstwy kulturowej pochodzącej z okresu użytkowania pomieszczenia. Co tam znajdziemy – nie wiemy. Pewnych informacji już dzisiaj dostarczają nam pisane źródła jezuickie wymieniające pochowanych w krypcie członków zgromadzenia (dotąd sądzono, że zapis ten dotycz tzw. krypty Wielkich Mistrzów, teraz okazało się, że pochówki składano w innym pomieszczeniu).
Decyzja o założeniu w części zachodniej Kaplicy dużego wykopu badawczego komplikuje przebieg prac konserwatorskich przy wystroju malarskim tego wnętrza. Ponieważ jednak zasady obowiązujące przy realizacji Projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są nieubłagane, nie może być mowy o przesunięciu terminu zakończenia całości realizowanych prac. 
 
 
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl