Zamówienia publiczne w ramach projektu

Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku w ramach projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, stosuje się „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych” – dostępne na stronie internetowej http://www.eog.gov.pl
 
Zgodnie z art. 6 w/w wytycznych, Beneficjent czyli Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązane jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.
W związku z powyższym wszelkie zapytania ofertowe związane z projektem „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” każdorazowo umieszczane będą na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl w zakładce Informacje.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl